موسسه مشاوره شغلي وكاريابي غيردولتي آفرينش بامجوزرسمي اداره كل تعاون،كارورفاه
اجتماعي استان گيلان ،فعاليت خودرابه مديريت آقاي شعبانزاده ازمردادسال 1391درشهرستان
رشت آغازنمود.

ازجمله فعاليتهاي موسسه مي توان به مواردذيل اشاره داشت:

ــ ارائه مشاوره وراهنمايي شغلي وثبت نام جويندگان محترم كار:

جويندگان محترم كار درمقاطع مختلف تحصيـلي وسطوح متفاوت مهارتـي مـي تواننددرمـوسسه
ثبت نـام نموده ،دربـانك اطلاعاتي كارجويان ثبت شده موسسه قرارگرفته ،ازفرصتهاي شغلي
بدست آمده درموسسه اطلاع حاصل نمايندودرصورت تمايل مراحل معرفي به كاراين عزيزان انجام پذيرد.


ــ ارائه خدمات به كارفرمايان محترم:

باتوجه به بانك اطلاعاتي نيروي انساني موجودثبت شده،ايـن مـوسسه آمادگي دارد
كليه نيروهاي تخصصي وغيرتخصصي موردنيازكارفرمايان محترم رادراسرع وقت تأمين
نموده ودرخصوص قانون كاروتأمين اجتماعي مشاوره لازم راارائه نمايد.

شايـان ذكراست كليه كـارفرماياني كه نيروي كارموردنيازخودراازمـوسسه كاريابـي جذب
نماينددرصورت احرازشرايط مي توانندازتسهيلات ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
(بخشودگي درصدي ازسهم حق بيمه كارفرما) برخوردارگردند.